Banka kredisindeki masrafın iadesi

Y13HD Esas : 2013/25738 Karar : 2013/30378 Tarih : 05.12.2013 BANKA KREDİSİ KARŞILIĞINDA ALINAN MASRAFIN İADESİ
AVUKATLIK ÜCRETİ

Davalının, davacı bankadan kredi kullandığı ve bu sırada davalıdan 200,00 TL masraf alındığı hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına hükmedilecek vekalet ücretinin miktarı hususundadır.
DAVA VE KARAR:
Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz-alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI: Davacı, davalının bankadan 10.000,00 TL tüketici kredisi kullandığını, 200,00 TL masraf alındığını belirterek tüketici hakem heyetine müracat ettiğini, Eğirdir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından 200,00 TL nin tüketiciye iadesine karar verildiğini belirterek; Eğirdir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 24/09/2012 tarih 2012/32 sayılı kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiş, ayrıca açılan bu davayı takip etmek için vekil tuttuğunu, vekaletname vermek için notere verdiği 52.32 TL ücretin de davacıdan tahsilini istemiştir.

Mahkemece, masrafın sözleşmede müzakere edilmediği gerekçesiyle, davanın reddine, 24,00 TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca; vekalet ücretinin 200,00 TL olması ve davalının vekalet çıkarmak için notere ödediği 52.32 TL giderin de davacıdan tahsiline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kanun yararına temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına
göre diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davalının, davacı bankadan kredi kullandığı ve bu sırada davalıdan 200,00 TL masraf alındığı hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına hükmedilecek vekalet ücretinin miktarı hususundadır. Davacı, 200,00 TL masrafın tüketiciye iadesine ilişkin tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır.

Mahkemece, davanın reddine, 24,00 TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesine göre; “(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3,666,66 TL`ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.” Buna göre, davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 200,00 TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 24,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ:
Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 05.02.2013 tarih ve 2012/ 340 esas 2013/ 30378 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi. Y13HD 05.12.2013 E.2013/25738 - K.2013/30378
____________ oOo ____________