GENEL VEKALETNAME

VEKİL EDEN :Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi için TIKLAYIN

VEKİLLERİ :

1- Avukat İlyas Çelik
Alemdağ Cad. Nevzatbey İşhanı No:141 K:3/29 Sondurak, Ümraniye / İSTANBUL
Ümraniye Vergi Dairesi, Sicil No: 2370043077
T.C. Kimlik No: 36119085744
Baro Sicil No: 21893

2- Avukat Derya Ur (Sigortalı)
SSK Sicil No: 3402200914896
T.C. Kimlik No: 34244136928
Baro Sicil No: 36523

Benim/bizim başkalarına karşı açmış ve açacak olduğumuz yada bana/bize karşı başkaları tarafından açılmış ve açılacak dava ve takipler ve her türlü yargı işlemi nedeni ile T.C yargı organlarının tümünde, resmi daire ve kuruluşlarının her bölüm ve derecesinde, tüm biçimlerde ve şekilde temsile, hak ve çıkarlarımı korumaya, savunmaya ve elde etmem için uygun göreceği bütün işlemleri yapmaya izlemeye, tamamlamaya, ve bitirmeye, davalar açmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, haklarımı güçlendirmek için sözleşme yapmaya ve hakem tayinine, evrak ve belgeleri almaya, tanık, bilirkişi göstermeye, PTT aracılığı ile bildirim yapmaya ve almaya, tanık göstermeye, karşı taraftan gönderilenleri kabul veya redde, protesto, yazılı bildirim düzenlemeye, gönderilenlere cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, davaların iyileştirilmesi ile düzeltilmesini talep etmeye, delilleri tespit ettirmeye, eşya hapsi istemeye, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yapmaya ve kaldırmaya, konkordato isteminin bağıtlanmasına kabul ve itiraza ve kaldırmaya, onay vermeye, imzaya, iflas istemeye ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idaresi üyelerinin atama ve görevden alınmasına, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş yada kurulacak yargı organlarının tümünde gerekli her türlü yasal işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi-hakem-şahit, katipleri şikayete ve redde, davanın başka yere gönderilmesine, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve örnekler çıkartmaya, dosyaları inceleme ve araştırmaya, örnek almaya, yanlışlıkları düzeltmeye, tutanakları imzalamaya, itiraza, her biçimdeki yasal işlemleri izleme ve sonuçlandırmaya, duruşma dışı tutulmamı talep etmeye, tüm kararların yerine getirilmesini ilgili kuruluşlardan istemeye, icra satışlarına katılmaya, pey sürmeye, eksiltmeye ve arttırmaya, satın almaya, satın alınan taşınmazların adıma tesçilini yaptırmaya, bu konuda gerekli tüm evrakları düzenleme ve imzalamaya, teminat ve depozitolarını yatırmaya, geri almaya, mahçuz malları talep etmeye, teslim almaya ve teslim etmeye, mal bildiriminde bulunmaya, isim ve soyisim değişiklikleri ile bilumum Nüfus Müdürlüğü işlemlerini yapmaya sulha,ibraya , feragata, ahzu kabza, kabule, tevkile, diğer avukatlar ile birlikte veya ayrı ayrı çalışmaya, gerektiğinde azil etmeye, aldığı paraları elinde tutmaya, gerektiğinde yargı gideri olarak harcama yapmaya, adıma anlaşmalar yapmaya, para makbuzu düzenlemeye, ilişiksizlik ile dava ve takipleri sonuçlandırma belgesi düzenlemeye, davaları reddetmeye, adıma kira sözleşmesi düzenlemeye, kira şartlarını kararlaştırmaya, kira bedellerini tahsil etmeye, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemin kabul, iade veya reddetmeye, hacizleri kaldırmaya, ihaleye girmeye, ihalede pey sürmeye, teminat yatırmaya ve çekmeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, yargılamanın iadesini istemeye, başkalarını da tevkile yetkileri ile yukarıda adı yazılı İstanbul Barosu avukat(lar)ı tarafımdan vekil olarak tayin edildi.

Vekalet Veren: