Faaliyet Alanlarımız

İş Hukuku:

Bireysel ve kurumsal bazda İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamına giren ter türlü iş hukuku uyuşmazlığı dava takibi (kıdem-ihbar tazminatı, ücret vs. tüm işçilik alacakları, işe iade talepleri gibi) ve dava öncesi hukuki yardım sağlanması
 
Kooperatif Hukuku:
Her türlü (yapı, konut, nakliye,lojistik, sanayi,işletme kooperatifleri vs. gibi ) Kooperatiflerin iştigal alanları ile ilgili her türlü hukuki soruna ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması ,sorunların çözümü ve davaların  takibi.
 
Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku :
Ticari-şahıs şirketlerin faaliyetleri ile ilgili karşılaşılan günlük hukuki problemlerin çözümlenmesi, her türlü sözleşme hazırlanması, şirketlerle ilgili hukuki uyuşmazlıkların dava aşamasında takip edilmesi ve danışmanlık verilmesi, hisse devirleri , şirket birleşme-devralmaları,iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, konkordato talepleri,  uyuşmazlıkların sulhen çözülmesi.
 
Uluslararası  Hukuk:
Vatandaşlık Kanunu kapsamına giren (vatandaşlık kazanma, vatandaşlıktan ayrılma vs.), hukuki problemlerin her aşamada çözümlenmesi ve takibi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması, tenfizi, uluslar arası tahkim.
 
Tüketici Hukuku :
Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki bütün uyuşmazlıkların gerek Hakem Heyetleri gerekse mahkemeler nezdinde takibi ve sonuçlandırılması.
 
 
Medeni Hukuk- Aile Hukuku:
Soybağının kurulması-reddi, babalık davası, yaş-isim tashihi, anlaşmalı/çekişmeli boşanma davaları, nafaka,velayet, vesayet-kayyımlık davaları gibi, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında bütün uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlanması ve dava takibi.
 
İcra ve İflas Hukuku:
Haciz, İhtiyati Haciz, alacakların yasal yollardan tahsili, hacze-ihtiyati hacze, borca, imzaya itiraz, menfi tespit, istirdat davaları,ihale, iflas erteleme davası, gibi İcra ve İflas Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi.
 
Sözleşmeler Hukuku:
Yasal mevzuatlar kapsamında her türlü sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerden kaynaklanan gereği gibi ifa edilmeme, cezai şart, sözleşmenin feshi-sözleşmeden dönme gibi uyuşmazlık hallerinin  sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi.
 
Banka Hukuku:
Bankalarla girilen hukuki ilişkiler ile ilgili hukuki görüş bildirme, çıkan uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi ve dava takibi.
 
Vergi Hukuku:
Vergi uyuşmazlıkları ve Vergi hukuku mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, kabahatler kanununa dayalı olarak firmalara kesilen idari para cezalarının iptali ile ilgili sürecin takibi ve davaların açılması.
 
İdare Hukuku
İdarenin eylem ve kararlarına karşı tam yargı ve iptal davalarının açılması, idare mahkemesinin görev alanına giren her türlü davanın takibi ve hukuki danışmanlık.
 
Sigorta Hukuku:
Sigorta mevzuatından kaynaklanan, trafik kazası, hayat sigortası,işyeri sigortaları, emeklilik vs. tüm sigorta dalları ile ilgili hukuki danışmanlık ve dava takibi.
 
Eşya Hukuku-Gayrımenkul Hukuku:
Eşya ve gayrımenkul hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, tapu iptali ve tescili, ecrimisil, el atmanın önlenmesi, bedel artırımı, ortaklığın giderilmesi, irtifak haklarından kaynaklanan her türlü hukuki problemin çözümlenmesi. Menkul ve gayrımenkul mallar üzerinde rehin-ipotek tesisi ve terkini, satımı vs. menkul ve gayrımenkul mallar ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve iş takibi.
 
Kamulaştırma Hukuku:
Her türlü kamulaştırma karalarına karşı bedel artırma ,ve kamulaştırma kararlarının iptali için davaların açılması ve kamulaştırma yapan kuruma karşı uyuşmazlıkların uzlaşma ile çözümlenmesi sürecini takip etmek.
 
Borçlar Hukuku-Kira Hukuku;
Alacak davaları, tazminat davaları, menkul ve gayrımenkul malların kiralanması,( tahliye davası, kira bedeli tespiti, kira bedeli artırımı) Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer tüm hukuki uyuşmazlıkların dava takibi ve hukuki danışmanlık verilmesi
 
Taşıma Hukuku:
Ulusal ve uluslararası kara, deniz ve hava taşımacılığı ile işiyle iştigal eden firma,şirket, kooperatif ve sair kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti sunmak ve karşılaşılan bilumum sorunların dava ya da sulh yolu ile halli için tüm süreçleri takip etmek.
 
 Kat Mülkiyeti Hukuku:
Kat Mülkiyetinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümü ile birlikte sitelerin hukuki problemlerinin adli ve idari yönlerden çözümü için danışmanlık hizmeti vermek ve yasal süreçleri takip etmek.
 
İnşaat Hukuku:
İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan hem müteahhit hem de iş sahibi (taşınmaz malikleri) adına oluşacak sorunların çözümü ve bu konuda her türlü cezai ve hukuki dava takibi ile hukuki danışmanlık.
 
Ceza Hukuku:
Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargılamanın her aşamasında (karakol-soruşturma-kovuşturma) takibi,
 
Fikri Mülkiyet Hukuku:
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların, marka, patent vs. konularındaki uyuşmazlıkların sulhen ya da yargılama yolu ile çözümü ve hukuki danışmanlık.
 
Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı:
Gümrük mevzuatı ile ilgili çıkacak her türlü uyuşmazlıkların ve özellikle kaçakçılık kanunu ile ilgili çıkacak uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi.
 
Diğer Hukuki Yardımlar:
İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme, her türlü sözleşme düzenlemesi, kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık.